top of page

آموزش برای کلان سالان (Komvux)

آموزش کمونی کلانسالان (کومووکس) برای کلانسالانی است که فاقد تحصیلات ابتدائیه یا متوسطه (لیسه) می‌باشند. در کومووکس شما می‌توانید تحصیلات قبلی خود را تکمیل نموده و یا یک رشته تحصیلی جدید را شروع نمایید. از اول جولای همان سالی که ٢٠ سال خود را تکمیل می‌نمایید در کومووکس تحصیل کرده می‌توانید.


در مکاتب و در کمون، یک رهنمای تحصیلی و مسلکی وجود دارد که به شما هم در قسمت کورس‌های آموزشی و هم بازار کار سویدن معلومات داده می‌تواند.


برای شما که تازه به سویدن وارد شد‌ه‌اید

کورس‌های تحصیلی بسیاری برای کلانسالان برای انتخاب وجود دارد، هم تحصیلاتی که به یک شغل می‌انجامد و هم تحصیلاتی که نفر را برای ادامه تحصیل در مکتب عالی مسلکی، مکاتب عالی و پوهنتون‌ها، آماده می‌سازد. برای دانستن اینکه تحصیلات قبلی شما در کدام سطح می‌باشد، رهنمای تحصیلی و مسلکی در کمون و یا مکتب خودتان به شما کمک کرده می‌تواند تا معلومات و تجربیات خود را ارزیابی نمایید.

شمایی که می‌خواهید در سویدن کار کرده و یا تحصیل نمایید، باید زبان را بیاموزید. شما می‌توانید کورس سویدنی برای مهاجرین (اس.اف.ای) را همزمان که دیگر مضامین درسی را می‌خوانید، بگذرانید.

شما که از قبل تحصیلاتی دارید ممکن است ضرورت باشد آن را تکمیل نمایید تا شغلی بدست آورده و ادامه تحصیل دهید.

در مکاتب و در کمون دسترسی به رهنمای تحصیلی و مسلکی فراهم است که به شما هم در قسمت کورس‌های آموزشی و هم بازار کار سویدن معلومات داده می‌تواند.

آموزش کمونی کلانسالان Komvux

نمره

امتحان – به این نحو انجام می‌شود

تایید اعتبار– معلومات قبلی خود را مورد ارزیابی قرار دهید5 views0 comments

Related Posts

See All

تعليقات


bottom of page