top of page

اس.اف.ای، سویدنی برای مهاجرین

برای افراد بالای ١٦ سال

کورس سویدنی برای مهاجرین (اس.اف.ای) برای شمایی شکل داده شده که ضرورت به معلومات بنیانی در سویدنی دارید. هدف آن است که سویدنی را یاد بگیرید تا بطور شفاهی و کتبی در زندگی روزانه، زندگی اجتماعی، در زندگی کاری و در صورت تمایل برای ادامه تحصیل خود، ارتباط برقرار کرده بتوانید.برای شما که تازه به سویدن وارد شد‌ه‌اید

کورس‌های تحصیلی بسیاری برای کلانسالان برای انتخاب وجود دارد، هم تحصیلاتی که به یک شغل می‌انجامد و هم تحصیلاتی که نفر را برای ادامه تحصیل در مکتب عالی مسلکی، مکاتب عالی و پوهنتون‌ها، آماده می‌سازد. برای دانستن اینکه تحصیلات قبلی شما در کدام سطح می‌باشد، رهنمای تحصیلی و مسلکی در کمون و یا مکتب خودتان به شما کمک کرده می‌تواند تا معلومات و تجربیات خود را ارزیابی نمایید.

شمایی که می‌خواهید در سویدن کار کرده و یا تحصیل نمایید، باید زبان را بیاموزید. شما می‌توانید کورس سویدنی برای مهاجرین (اس.اف.ای) را همزمان که دیگر مضامین درسی را می‌خوانید، بگذرانید.

شما که از قبل تحصیلاتی دارید ممکن است ضرورت باشد آن را تکمیل نمایید تا شغلی بدست آورده و ادامه تحصیل دهید.

در مکاتب و در کمون دسترسی به رهنمای تحصیلی و مسلکی فراهم است که به شما هم در قسمت کورس‌های آموزشی و هم بازار کار سویدن معلومات داده می‌تواند.

اس.اف.ای، سویدنی برای مهاجرین

اس.اف.ای در مکتب عالیه ملی


4 views0 comments

Related Posts

See All

Σχόλια


bottom of page