top of page

تحصیلات عالی مسلکی

در یک دوره تحصیلی عالی مسلکی فرد بعداز مکتب لیسه یا آموزش کمونی کلانسالان برای آموختن یک شغل آموزش می‌بیند. شغل‌های زیادی برای انتخاب وجود دارد. دوره‌های تحصیلی در بیشتر أوقات بین یک الی سه سال طول می‌کشد و تئوری در مکتب را با کارآموزی در خارج از مکتب و در محیط کار، ترکیب می‌نماید.


شرط لازم داشتن معلومات کافی در سویدنی برای گذراندن این تحصیلات می‌باشد و این مکتب است که تعیین می‌نماید آیا این معلومات کافی است یا خیر. بعضی از مکتب‌ها حمایه بیشتری در سویدنی، با گرایش کاری، ارایه می‌نمایند.

در موارد زیر شما برای یک دوره تحصیلی مسلکی درخواست کرده می‌توانید:

  • دارای دیپلم متوسطه (لیسه) از یک لیسه یا کومووکس می‌باشید،

  • دارای تحصیلات در خارج از کشور می‌باشید که معادل یک دیپلم متوسطه می‌باشد،

  • واجد شرایط لازم برای گذراندن دوره مربوطه از طریق تحصیلات در سویدن یا خارج از کشور، تجربه عملی یا دیگر موارد دارید.

زمانی که فرد واجد شرایط رسمی نمی‌باشد

اگر واجد شرایط رسمی صلاحیت نمی‌باشید، باز هم این امکان وجود دارد که در یک کورس پذیرفته شوید. مکتب‌ها در بعضی موارد، زمانی که بدانند شاگرد می‌تواند از عهده کورس یا دوره مذکور برآید و در زمینه‌ای که آن کورس رهنمایی می‌کند، کار کرده می‌تواند، استثناء قائل می‌شوند. با مکتب مربوطه تماس گرفته و در قسمت مقرراتی که در آنجا مدار اعتبار است، سوال کنید.

به این نحو درخواست کرده می‌توانید

هر مدرسه خودش أمور پذیرش را در مورد دوره‌های تحصیلی خود انجام می‌دهد. بهمین دلیل برای دانستن مقرراتی که در آن مکتب صدق می‌کند مستقیما با همان مکتب تماس بگیرید.

رشته‌های تحصیلی مدارس عالی مسلکی در اینجا موجود است


1 view0 comments

Related Posts

See All

댓글


bottom of page