top of page

درباره مکاتب سویدن

مکاتب سویدن برای همه اطفالی است که در سویدن سکونت دارند. مکتب باید امن بوده و آرامش را به شاگردان ارائه نماید تا همه در آن کار کرده و رضایتمند باشند. این قسمت درباره نحوه کار صنف آمادگی، دوره ابتدائیه و تحصیل در لیسه در سویدن می‌باشد.


این تحصیلات باید به شاگردان هم علم و هم شوق یادگیری در همه زندگی دهد. برای رسیدن به سطح لازمه علمی، شاگردان باید از طرف معلم خود رهنمایی و تشویق دریافت نمایند. هر شاگرد باید تا حد امکان به أساس اهداف و شرایط خود پیشرفت کرده بتواند، این امر دربرگیرنده شاگردانی هم می‌باشد که ساده‌تر یاد می‌گیرند و از شاگردان دیگر سریعتر به اهداف علمی دست پیدا می‌کنند.

تحصیلات باید دمکراتیک بوده و بر مبنای احترام به حقوق بشر و دمکراسی شکل گیرد. همه شاگردان باید بدون در نظر گرفتن جنسیت، عقاید مذهبی، ناتوانی‌های جسمی یا روانی، گرایشات جنسی، قومیت، مذهب، سن یا محل زندگی خود در سویدن دسترسی به تحصیلات خوبی داشته باشند. در مکتب همه شاگردان مهم هستند و مکتب باید در زمان پلان بندی همیشه به بهترین حالت ممکن برای شاگردان فکر کند. أطفال، شاگردان و کلانسالان باید با یکدیگر کار کنند و برای بوجود آمدن یک محیط کاری مناسب، با یکدیگر در مورد مقررات مشترکی به توافق برسند.

تدریس باید به أساس نیاز هر شاگرد تطبیق داده شود تا آنها امکان یادگیری هر چه بیشتر در مکتب را پیدا کرده بتوانند. شاگردانی که لسان مادری دیگری غیر از سویدنی دارند حق برخورداری از آموزش لسان مادری و رهنمایی تحصیلی به لسان مادری خود دارند و یا به لسانی که در مکتب تسلط بیشتری در آن دارند.

همه افراد جایی در مکتب دریافت می‌نمایند

کمونی که در آن زندگی می‌کنید باید به شما در مورد مکتب‌هایی که در کمون وجود دارد معلومات دهد. شما باید درخواست خود برای مکتبی که می‌خواهید فرزند شما به آنجا بروید را تسلیم نمایید. در این ویبسایت مکتب‌هایی که در مناطق نزدیک شما وجود دارد را مشاهده کرده می‌توانید و می‌توانید مکتب‌ها را باهم مقایسه نمایید. شما همچنان مطالبی در مورد نحوه دریافت جا مطالعه کرده و یا از کمون محل زندگی خود سوال کرده می‌توانید. همه مکتب‌ها رایگان می‌باشند.

اگر فامیل شما تازه به سویدن آمده است

مکتب می‌خواهد با شما همکاری کند

درباره تدریس و روزهای مکتب رفتن

پلان درسی فردی

تشخیص و یادگیری

جلسه پیشرفت تحصیلی

تطبیق و حمایه

تشخیص و نمره

در مورد صنف آماده سازی تحصیلی

رهنمایی تحصیلی و شغلی

خانه أوقات فراغت

امنیت و صحت

اگر شاگردی دچار مشکلات گردد مکتب باید این موضوع را گزارش نماید


5 views0 comments

Related Posts

See All

Comments


bottom of page