top of page

مکتب مخصوص

مکتب مخصوص برای شاگردانی است که مصاب به کاهش شنوایی، کاهش بینایی، اختلال زبانی شدید یا ترکیبی از چند ناتوانی جسمی یا روانی می‌باشند. تدریس در این مرکز مطابق با نیاز و امکانات شاگرد می‌باشد.


این آموزش بطور کلی مشابه آموزشی است که در مکتب ابتدائیه ارائه می‌گردد. مکتب مخصوص دربرگیرنده ١٠ صنف می‌باشد.

ده مکتب مخصوص با برنامه‌های مختلف در سراسر کشور وجود دارد. این مکاتب مختلف برای افراد زیر می‌باشد:

  • شاگردانی که ناشنوا هستند یا کاهش شنوایی دارند

  • شاگردانی که اختلال زبانی شدید دارند

  • شاگردانی که کاهش بینایی دارند و کدام ناتوانی جسمی یا روانی دیگر هم دارند

  • و شاگردانی که ناشنوا بوده و یا کاهش شنوایی دارند همراه با اختلال رشد و شاگردانی که بطور مادرزاد یا در اثر حادثه ناشنوا و نابینا می‌باشند.


به چه نحو درخواستی برای مکتب مخصوص روان کرده می‌توانید؟

درخواستی خود را به اداره آموزشهای خاص (اس.پ.اس.ام) که تصمیم می‌گیرد آیا باید یک شاگرد در مکتب مخصوص پذیرفته شود یا نه، روان نمایید.

لینک نحوه درخواست جا در مکتب مخصوص و معلومات بیشتر درباره اس.پ.اس.ام در اینجا وجود دارد:

درخواست جا برای صنف ١ الی ١٠ از طریق اداره آموزش‌های مخصوص، اس.پ.اس.ام:

Ansök till specialskolan via SPSM:s webbplats

تشخیص و یادگیری در مکتب مخصوص

جلسه پیشرفت تحصیلی در مکتب مخصوص

نمره و امتیازدهی در مکتب ابتدائیه استثنائی


3 views0 comments

Related Posts

See All

Comments


bottom of page