top of page

پوهنتون و مدارس عالی

برای تحصیل در پوهنتون و مدارس عالی شما باید واجد صلاحیت بنیانی باشید. بعضی از دوره‌های تحصیلی همچنان شرط داشتن صلاحیت مخصوص هم دارند که دربرگیرنده آن است شما باید کورس‌های مخصوصی برای بعضی دوره‌های تحصیلی بخوانید.کسب صلاحیت از طریق تحصیل در سال پایه

یک روش برای بدست آوردن صلاحیت، تحصیل در یک "سال پایه" می‌باشد. سال پایه یک دوره آموزشی یکساله در سطح متوسطه (لیسه) برای شمایی می‌باشد که می‌خواهید صلاحیت مخصوص ورود به دوره‌ای در سطح عالی را پیدا کنید، که می‌خواهید در آن تحصیل نمایید.

روش دیگر برای کسب صلاحیت

رهنمایی تحصیلی و مسلکی


3 views0 comments

Related Posts

See All

Commentaires


bottom of page