top of page

جمنازیوم

LPP

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förståelse av modersmålet inom olika områden.

 2. Förmåga att muntligt uttrycka tankar, känslor och åsikter i samtal, diskussioner och redovisningar med ett rikt ord- och begreppsförråd.

 3. Förmåga att skriva olika texttyper med ett rikt ord- och begreppsförråd och med hänsyn till mottagare och situation samt att bearbeta texterna utifrån egen reflektion och andras respons.

 4. Förmåga att tillägna sig litteratur och författarskap från olika tider samt texter i olika genrer.

 5. Kunskaper om modersmålets uppbyggnad och förståelse av dess utveckling samt förmåga att göra jämförelser mellan modersmålet och det svenska språket.

 6. Kunskaper om historia, kultur, natur, geografi och aktuella samhällsförhållanden där språket talas, samt förmåga att göra jämförelser med svenska förhållanden.

 7. Förmåga att i vardagliga sammanhang, muntligt och skriftligt, tolka från modersmål till svenska och tvärtom.

Kurser i ämnet

 1. Modersmål 1, 100 poäng, som bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande.

 2. Modersmål 2, 100 poäng, som bygger på kursen modersmål 1.

 3. Modersmål – aktiv tvåspråkighet, 100 poäng, som bygger på kursen modersmål 1

Gymnasiet Kursplan
ML1

Kursen modersmål 1 omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–3.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Egen språkproduktion i tal med anpassning till innehåll och mottagare samt utveckling av strategier för att göra sig förstådd och få fram sitt budskap.

 • Egen språkproduktion i skrift med anpassning till innehåll och mottagare samt utveckling av strategier för att göra sig förstådd och få fram sitt budskap.

 • Ord- och begreppsförråd.

 • Språkriktighet, stil och struktur i samband med talade och skrivna texter.

 • Texter på modersmålet valda med hänsyn till elevernas intressen och studieväg.

 • Modern litteratur, bilder, konst och musik som tar upp vardagsliv, relationer och livsfrågor.

 • Språkets spridning och förekomst samt hur språket används.

 • Kultur, natur och geografiska förhållanden i språkområdet.

سال اول
ml2

Kursen modersmål 2 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–3. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Muntlig språkproduktion i avancerade sammanhang. Muntlig framställning i och inför grupp, till exempel omfattande presentationer, intervjuer och argumentationer.

 • Skriftlig språkproduktion i avancerade sammanhang. Skriftlig framställning med tonvikt på utredande och argumenterande text, baserad på olika källor som behandlats i undervisningen.

 • Fördjupat ord- och begreppsförråd.

 • Skönlitterära verk och författarskap. Skönlitterära texter som speglar samhället och kulturen i språkområdet, i vår tid och förr i tiden.

 • Sakprosatexter som knyter an till elevens intressen och studieväg. Texter i olika medier som tar upp aktuella samhällsfrågor och kulturella frågor.

 • Jämförelser mellan modersmålet och det svenska språket vad gäller ord och begrepp, meningsbyggnad och olika texters struktur och uppbyggnad.

 • Samhällsförhållanden i språkområdet.

 • Fördjupade studier av historia och kultur i språkområdet, till exempel inom konst, musik, arkitektur och film.

سال دوم
ml3

Kursen modersmål – aktiv tvåspråkighet omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–3 och 7.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Kommunikation i tal och skrift, till exempel med myndigheter, högskolor och arbetsgivare.

 • Informella brev som syftar till social kommunikation.

 • Ord- och begreppsförråd med särskild tonvikt på ord som hör till medborgarrollen och samhällslivet.

 • Tolkning och översättning i vardagliga sammanhang till och från modersmålet.

 • Översättning till modersmålet av olika blanketter som medborgare i Sverige använder.

 • Texter i form av berättelser och dikter inom modern litteratur på modersmålet och texter från svensk litteratur för olika typer av jämförelser.

 • Aktuella samhällsfrågor. Jämförande studier mellan länder där modersmålet talas och Sverige.

 • Kulturella företeelser och sevärdheter. Jämförande studier mellan länder där modersmålet talas och Sverige.

سال سوم
bottom of page