top of page
Read

هدف پالیسی و پلان سازی  معلمان این است که شاگردان در صنف های ابتدایی مکتب بتوانند خواندن و نوشتن را به گونة درست بیاموزند. نصاب خوانش و نگارش در دوره اصول صنفی نیز برای تحقق این هدف برای همکاری با وزارت معارف ایجاد گردیده است. شما به مثابۀ معلم و تطبیق کنندۀ این برنامه در صنف، نقش کلیدی را برای موفقیت این شیوه دارا میباشید.

 

 متخصصان، به این باور اند که برای تدریس خواندن و نوشتن، پنج عنصر به علاوه دو عنصر دیگر، وجود دارد که شامل: (صدا شناسی، اصول الفبا، روان خوانی، ذخیرة واژه ها و درک مفهوم( میشود. به علاوه دو عنصر دیگر (چگونه گی استفاده از کتاب، قلم و نوشتن) میباشد.

bottom of page