top of page
بیدل

ابوالمعانى ميرزا عبدالقادر بيدل

ابوالمعانى ميرزا عبدالقادر بيدل بزرگترين شاعرغزلسراى عرفانى وفلسفى فرزند ميرزا عبدالخالق درسال 1054 هـجرى قمرى درشهرعظيم آباد پتنه درهندوستان چشم به جهان گشود. نسبت اوبهقبيلة »ارلاس« بدخشان افغانستان مىرسد. خانوادة اوهمه سپاهى پيشه ونظامى مسلك بودند. اين كه چه زمان، چراو چگونه نياكانش به سرزمين هند مهاجرت كرده بودند، نامعلوم ودرپرده يي ازابهام اســت. »عبدالقادر« هنگامي كه هنوزبيش از چهارونيم ســال نداشت پدرش را ازدست داد و در ســاية سرپرستي وتربيت كاكايش »ميرزا قلندر« كه خوداز صوفيان باصفا بود مكتب ومدرسه را رها كرد و تحت آموزش معنوي وي قرار گرفت. اودر كنار»ميرزا قلندر« با مباني تصوف آشنايي لازم پيدا كرد؛ همچنين دراين راه ازامداد و دســتگيري »مولانا كمال« دوســت و پيشواى معنوي پدر بهره ها برد.

امير على شير نوايى.jpg

امير على شير نوايى

اميرعلى شيرنوايى در سال844 هـ .ق.درهرات متولد شد. اودر چهار ساله گى تعليمات ابتدايى خود را آغاز و درده ساله گى به شعرسرايى پرداخت و به دو زبان تركى ودرى شعرمى سرود و بدين مناسبت به شاعرذواللسانين معروف است.خود او د رباب اشعارتركى و درى خويش قطعه يى داردكه شايستة ذكراست:

********

معنى شيرين ورنگينم به تركى بى حداست

فارسى هم لعل و ُدرهاى ثمين گربنگرى

گوييا در راست بـازار سخن بگـشوده ام

زانـكه باشد اغنيا اين نقـدها را مشترى

زين دكان ها هرگدا كالا كجاخواهد خريد

يك طرف دكان قنادى ويك سو زرگرى

ابو منصور محمد بن احمد دقيقى بلخى

 دقيقى بلخى

ابو منصور محمد بن احمد دقيقى بلخى از بزرگترين شاعران قرن چهارم هجرى به شمار مىرود، تاريخ تولدش دقيق معلوم نيست. او در عصر فرمانروايى خانوادة بلخى الاصل سامانيان مىزيست. دورة سامانى يكى از دورههاى تابناک و درخشان فرهنگ سرزمين ما به شمار مىرود. در اين عصر شاعران بزرگ، نويسندهگان چيره دست، فلاسفة نامدار، طبيبان، ستاره شناسان و رياضى دانان مشهور زنده گى مى كردند. دورة سامانيان عصر خلق شهكارها و احياى فرهنگ ملى ماست و با ارزشترين اثرى كه در اين دوره نگاشته شده است؛ شهنامة دقيقى بلخى مىباشد، بخشى از آن به گشتاسپ نامه معروف است،كه در مورد جنگ گشت اسپ و ارج اسپ و ظهور زردشت سروده شده است. دقيقى اولين سرايندة شهنامه مىباشد، كه هزار بيت آن را به نظم در آورد. وى نتوانست كارش را به پايان برساند؛ زيرا توسط غلامش در سال 365 هجري كشته شد و كار ناتمامش را فردوسى به پاية اكمال رسانيد.

ابوالفضل بيهقى.jpg

ابوالفضل بيهقى

ابوالفضل محمد بن حسين بيهقى از ناحية بيهق خراسان بود. ولادتش در سال 385 هجرى در حارث آباد بيهق اتفاق افتاد. او اوايل عمر را در نيشاپور به تحصيل علم گذرانيد و بعد از كسب تحصيل به ديوان رسايل سلطان محمود غزنوى راه جست و زيردست ابو نصر مشكان به كار پرداخت.

بیشتر بخوانید ...

nedladdning.jpg

احمدشاه بابا

احمد شاه بابا، در سال1101 هـ . ش. تولد و بعد از 25 سالسلطنت در سال1151 هـ.ش. به عمر پنجاه ساله گى وفات يافت. احمد شــاه بابا مرد متدين بود. او به عرف و عادات پسنديدة ملى احترام داشت. احمد شاه باباعلى رغم اينكه يك مرد سياسى، نظامى وفاتح و كشور گشا بود؛ با شعر وادب نيزعلاقهمندى وافرداشت وعلما ودانشمندان و هنرمندان را حمايت مىكرد.

بیشتر بخوانید ...

خواجه عبدالله.jpg

خواجه عبدالله انصاری

شیـخ الاسلام خـواجه عبدالله انصـاری عارف، نـویسنده، شاعـر و عـالم بزرگ دین از سلسلۀ خانواده گی ابو ایوب انصاری است که حضرت رسول الله ص بعد از هجرت به مدینه در خانۀ او اقامت گزید. زادگاه خواجه عبدالله انصاری شهر هرات است. او در روز جمعه دوم شعبان سال 396 هجری قمری (مطابق به ١٠٠٦ میلادی) در یک خانوادۀ پرهیزگار و اهل تعلیم و تربیت متولد گردید.

بیشتر بخوانید ...

شاه عبداالله يمگى بدخشى.jpg

شاه عبدالله یمگی بدخشی

شاه عبداالله يمگى بدخشى يكى از چهره هاى بارز ادبيات كشور، فرزند محمد سيد خان در سال 1291 هـ.ش. در جرم بدخشان چشم به جهان گشود؛ وى تعليمات نخست را تا صنف چهارم در مكتب رشدية زادگاهش فرا گرفت؛ سپس مقدمات زبان عربى و علوم دينى را آموخت و جهت آموزش بيشتر رهسپار كابل گرديده و در ليسة غازى شامل شد.

بیشتر بخوانید ...

zamir logoes

شایق جمال

شایق جمال از جملۀ شاعران و نویسندهگان معروف افغانستان است. اسم او میرغالم حضرت فرزند حافظ میرجمالالدین و از بازمانده گان میر واعظ کابلی، شاعر و عارف وارستۀ کشور است. این شاعر گرانمایه در سال 1275 هـ. ش. در شهر کابل زاده شد. تعلیمات ابتدایی را نزد پدرکالان مادری خود فرا گرفت.

بیشتر بخوانید ...

قهار عاصی

عبدالقهار عاصی

قهار عاصی در یک شب پاییزی؛ به تاریخ چهارم میزان سال 1335 هـ..ش. در دل یکی از دره های هندوکش (پنجشیر) به دنیا آمد. امروز دوستداران شعر و ترانه با اشعار او در قلمرو افغانستان و در ماورای مرزهای آن، آشنایی دارند.

بیشتر بخوانید ...

سنایی غزنوی
سنایی غزنوی.jpg

شاعران بزرگی در سرزمین ما زیسته اند که یکی از آنها ابو المجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی است.

سنایی به نام حکیم غزنوی نیز شهرت دارد، او

تحصیالت خود را در شهر غزنی که در آن هنگام از شهرهای مهم علمی و فرهنگی خراسان بود به پایان رساند و از انواع علوم مروج روزگارش بهرهها برد.

بیشتر بخوانید ...

میرغیاث الدین غیاثی
میرغیاثالدین غیاثی.jpg

مولانا میر غیاث الدین غیاثی از جملۀ علما، نویسندهگان و شعرای عارف شناخته شدۀ کشور ما است. او در روستای ُ حصارک ولسوالی جرم ولایت بدخشان درسال 1117 هـ . ق. زاده شد. پدرش میر سید میرک، برادر علی همدانی، عارف مشهور است.

بیشتر بخوانید ...

فیض محمد کاتب هزاره
فیض محمد.jpg

ملا فیض محمد کابت مشهور به "هزاره" در سال 1239 هجری شمسی در دهکده "زدرسنگ" واقع قره باغ غزنی چشم به جهان گشود. کاتب آموزش را پس از نوجوانی آغاز کرد. تحصیلات کاتب مسلسل و روی یک رشته خاص تحت نظر استادان مشخص صورت نگرفته است ...

بیشتر بخوانید ...

غلام محى الدين انيس
غلام محى الدين انيس.jpg

غلام محى الدين انيس فرزند غلام نقشبند، زادگاه اصلى اش ولسوالى مقر ولايت غزنى است. تاريخ تولدش دقيق معلوم نيست كودكى وى مقارن دوره زمامدارى عبدالرحمان خان (1258-1279هـ.ش.) بود به نسبت اختناق در كشور و مظالمى كه عبدالرحمان خان عليه قوم اندر و مبارز مشهور ملا مشک عالم در غزنى نموده بود  سه هزار خانواده تحت ظلم و شكنجه قرار گرفتند.

بیشتر بخوانید ...

زیبالنسا مخفی
زیبالنسا مخفی.jpg

زیبالنسا بیگم متخلص به مخفی یکی از زنان شاعر و معروف زبان و ادب فارسی دری است. او در سال 1048 هـ . ق. در هندوستان به دنیا آمد. پدرش اورنگزیب از پادشاهان بزرگ سلسله گورگانیه هند است.

بیشتر بخوانید ...

علامه محمد اقبال لاهوری
عالمه محمد اقبال الهوری.jpg

محمد اقبال الهوری سخنسرای بزرگ، شاعر توانا و سیاستمدار آزادی طلب بود. او درد اجتماع خود و سایرکشورهای استعمار شده را به خوبی حس میکرد و تازیانۀ استعمار را بر دوش ملل شرق میدید. اقبال الهوری از نابهسامانیهای مسلمانان درد عظیمی در دل داشته و اشعارش که مملو از اندیشههای اسالمی و مبانی اخالقی و فلسفی است مسلمانان را از قید غیر باز میدارد.

بیشتر بخوانید ...

عزیز نسین

عزیز نسین

عزیز نسین یکی از نویسنده گان بزرگ کشور ترکیه است. بیشتر آثارش داستانهای کوتاه است. او رومان (داستان طوالنی) و شعر نیز دارد؛ اما شهرت او در داستان نویسی میباشد که داستان هایش به صورت طنز بیان گردیده است. داستان های عزیز نسین به بیشتر از سی زبان دنیا ترجمه شده است؛ او توانسته جوایز مختلف جهانی را نصیب خویش سازد. اصل نام او نصرت و نام هنریاش عزیز نسین و هنر بزرگ او نوشتن در قالب طنز بود.

بیشتر بخوانید ...

سراج الاخبار.jpg

سراج الاخبار

جریده سراج الاخبار افغانيه بعد از جريدة شمسالنهار دومين جريده يى بود كه جريدة سراجالاخبار در سال 1290 هجرى هـ . ش. در زمان حكومت اميرحبيب االله خان نشر گرديد. سراج الاخبار جريده مردمى بود و نوشته های آن مورد پسند مردم است. اين جريده از نظر محتوا موضوع هايى؛ چون: مقالة اساسى(سرمقاله)، حوادث داخلى و خارجى، كليشه ادبيات، ستونهاى اختصاصى؛ چون: علم و فن اخلاق، مسافرت و سياحت، دانش و حكمت، مطالب عسكرى، موضوعات تاريخى و حقوقى را در بر مىگرفت و از علوم و ادب و سياست با روش وشيوه ويژه بحث مىكرد.

بیشتر بخوانید ...

ويكتور هوگو.jpg

ويكتور هوگو

ويكتور هوگو درسال 1802ميلادى در فرانسه چشم به جهان گشود. وى فرزند سوم جوزف ليوپولدريگزبرت هوگو بود. پدرش در اردوى ناپليون سمت جنرالى داشت و با اردوى ناپليون بهطور منظم سفر مىكرد. سفرهاى دراز مدت پدرش سبب اختلاف پدر و مادرش شد، هر چند اين مناسبات از همان آغاز نيز به دليل تعلقات سياسى متضاد چندان خوب نبود. مادر هوگو طرفدار خانوادة سلطنتى فرانسه بود و پدرش به حكومتهاى بعدى كه آمدند، ابراز وفادارى مىكرد. 

بیشتر بخوانید ...

FarsidariLogo

بابـرنـامـه

بابرنامه يا وقايع بابرى كه به نام »توزوک بابر« معروف است؛ تأليف ظهيرالدين محمد بابر شاه فرزند عمر شيخ و نوادة امير تيمور گورگان، بنيان گذار سلسلة گورگانيان هند مىباشد. او در سال 899 هجري در سن 12ساله گى در فرغانه به جاى پدر به تخت نشست. وى در سال 1504-1525م. در بدخشان حكومت نموده؛ سپس قصد تسخير هند كرد. پس از فتح پانى پت سلطان ابراهيم لودى پادشاه دهلى را شكست داد. در سال1526.م آگره، دهلى و شمال هندوستان را از رود سند تا بنگال تصرف كرد.

بیشتر بخوانید ...

sultan razia .jpg

سلطان رضیه غوری

استاد خلیل الله خلیلی.jpg

استاد خلیل الله خلیلی

گوهرشاد بیکم.jpg

گوهرشاد بیگم

coming soon_edited.jpg

... به زودی 

اینجا کلیک نماید 

عایشه درانی.jpg

عایشه درانی 

صلاح الدین سلجوقی.jpg

صلاح الدین سلجوقی

coming soon_edited.jpg

... به زودی 

اینجا کلیک نماید 

bottom of page